Ten behoeve van de wet en regelgeving heeft de Ondernemersvereniging Burgh-Haamstede een disclaimer opgesteld die iedere gebruiker van deze website in acht dient te nemen. De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van de Ondernemersvereniging Burgh-Haamstede. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Ondernemersvereniging Burgh-Haamstede. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De op deze website getoonde informatie wordt door de Ondernemersvereniging Burgh-Haamstede met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De prijzen op deze website zijn in euro’s exclusief 21{2981e783e939fc1da1b474617795798f0fea93a9ce0d16453a0b98fa51c94b5d} BTW, onder voorbehoud van eventuele fouten en prijswijzigingen.

De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. De Ondernemersvereniging Burgh-Haamstede behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Aansprakelijk

Hoewel Burgh-Haamstede.nu alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is de Ondernemersvereniging Burgh-Haamstede niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden. Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van de Ondernemersvereniging Burgh-Haamstede ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van de Ondernemersvereniging Burgh-Haamstede. Hoewel de Ondernemersvereniging Burgh-Haamstede uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door de Ondernemersvereniging Burgh-Haamstede worden onderhouden wordt afgewezen.

Logo

Het logo voor Burgh-Haamstede is in opdracht van de Ondernemersvereniging van Burgh-Haamstede ontworpen door de CONCEPTERIJ. Iedereen kan en mag het logo van Burgh-Haamstede zonder aanpassingen / verbasteringen gebruiken om Burgh-Haamstede te promoten. De Ondernemersvereniging Burgh-Haamstede danwel de CONCEPTERIJ is niet verantwoordelijk of op wat voor wijze dan ook aansprakelijk voor onterecht gebruik of eventuele schade bij onjuist gebruik van het logo van Burgh-Haamstede.

De Ondernemersvereniging Burgh-Haamstede sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.